Tuesday, 8 November 2011

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận:
Bảy vị Hoà Thượng lãnh đạo Phật Giáo các châu lục làm lễ cung thỉnh Đại Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu làm Chứng minh Đạo sư cho Giáo Hội PGVNTN Liên Châu


Đại Lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu (ngồi trên ghế) hứa khả
và ban chỉ thị cho chư Hoà Thượng lãnh đạo Phật Giáo các châu


(Tịnh Thuỷ tường trình từ Anaheim) .HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment