Wednesday, 7 September 2011

Đức Phật ra đời vì an lạc, hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, an vui cho chư thiên và loài người. The Buddha appeared in the world for the happiness and welfare of many, for the benefits and happiess of gods and men. 为人天之利乐故,佛出现世间.
9h:15, Thứ Năm, 08 - 9 - 2011
Bài giảng Nghe Download
Bình an trong cuộc sống - TT Thích Nhật Từ 1012 lần 52 lần
Chớ nên vương vấn khổ đau - TT Thích Nhật Từ 893 lần 29 lần
Vấn đáp: Làm phước và quả sát sanh - TT Thích Nhật Từ 771 lần 18 lần
Hộ niệm tống tán và siêu thoát - Thích Nhật Từ 625 lần 15 lần
Vấn đáp: Cộng hưởng nhân quả - TT Thích Nhật Từ 578 lần 13 lần
Vấn đáp: Hành trì ngũ giới của người Phật tử tại gia - TT Thích Nhật Từ 612 lần 14 lần
vấn đáp: Nghiệp và tái sanh - TT Thích Nhật Từ 543 lần 11 lần
Vấn đáp: Những người mang thai cần biết - TT Thích Nhật Từ 666 lần 9 lần
Vấn đáp: Thờ Phật và niệm Phật - TT Thích Nhật Từ 589 lần 13 lần
Vấn đáp: Chuyển hoá tâm chấp trước - TT Thích Nhật Từ 558 lần 15 lần
Quả báo nhãn tiền - TT Thích Nhật Từ 782 lần 20 lần
Trường đời - Thích Trí Chơn 1881 lần 90 lần
Bến yêu thương 01 - Thích Trí Chơn 1389 lần 56 lần
Bến yêu thương 02 - Thích Trí Chơn 898 lần 25 lần
Bến yêu thương 03 - Thích Trí Chơn 1091 lần 24 lần
Bến yêu thương 04 - Thích Trí Chơn 745 lần 24 lần
Thiên Chủ Đế Thích B - Thích Chân Quang 1067 lần 17 lần
Thiên Chủ Đế Thích A - Thích Chân Quang 1346 lần 30 lần
Kinh Vô Lượng Thọ 19 - Pháp sư Tịnh Không 1046 lần 23 lần
Kinh Vô Lượng Thọ 18 - Pháp sư Tịnh Không 865 lần 15 lần
Trang : [1][2][3][4][5]
Sách nói Nghe Download
Đưa tay mở cửa trần gian – thơ MG – Ns Thanh Mai 454 lần 8 lần
Một cây hai lá – thơ MG – Ns Thúy Vinh 396 lần 4 lần
Ta đây hiện hữu vô cùng – thơ MG – Ns Thùy Dương 325 lần 3 lần
Mai sau dù mất hay còn – thơ MG – Ns Bích Ngọc 413 lần 4 lần
Đời ta từ đó vậy mà – thơ MG – Ns Bích Phượng 432 lần 4 lần
Từng cuộc hành trình – thơ MG – Ns Phan Xuân Thi 355 lần 2 lần
Hoa nở giữa rừng hoang – thơ MG – Ns Hồng Vân 357 lần 3 lần
Tự chiếu rọi mình – thơ MG – Ns Thùy Dương 399 lần 2 lần
Xin cho em một đóa nhiệm mầu – thơ MG – Ns Thanh Thủy 412 lần 3 lần
Châu viên Một Đóa Tinh Anh – thơ MG – Ns Phan Xuân Thi 390 lần 2 lần
Việt Nam quê hương tôi – thơ MG – Ns Minh Tiến & Thùy Dương 428 lần 5 lần
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam – thơ MG – Ns Thúy Vinh 384 lần 2 lần
Dòng thời gian em có nghe – thơ MG – Ns Phan Xuân Thi 438 lần 6 lần
Ba Mươi Năm rồi đó – thơ MG – Ns Bảo Cường 430 lần 1 lần
Ba Mươi Năm lịch sử trôi dòng – thơ MG – Ns Thùy Dương 436 lần 1 lần
Miền Nam quê hương tôi 2 – thơ MG – Ns Hồng Vân 415 lần 1 lần
. Miền Trung quê hương tôi 2 – thơ MG – Ns Thùy Dương 439 lần 2 lần
Miền Bắc quê hương tôi 2 - thơ MG – Ns Thùy Dương & Đoàn Yên Linh 410 lần 1 lần
Là của Việt Nam – thơ MG – Ns Hải Hòa 310 lần 0 lần
Non nước Việt Nam non nước tôi - thơ MG – Ns Kim Luyên 473 lần 2 lần
Kinh tụng Nghe Download
Kinh Vô Lượng Thọ 01 - Thích Trí Thoát 2601 lần 138 lần
Kinh Vô Lượng Thọ 02 - Thích Trí Thoát 1515 lần 67 lần
Kinh Vô Lượng Thọ 03 - Thích Trí Thoát 1771 lần 73 lần
Kinh Lăng Nghiêm - Thích Trí Thoát 1959 lần 69 lần
Kinh Di Đà - Thích Trí Thoát 1802 lần 87 lần
Kinh Vu Lan - Thích Trí Thoát 1968 lần 99 lần
Kinh Phổ Môn - Thích Trí Thoát 2530 lần 67 lần
Sám hối Hồng Danh - Thích Trí Thoát 1780 lần 57 lần
Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Chiếu Túc 1507 lần 30 lần
Kinh Phổ Môn nghĩa - Thích Trí Thoát 2225 lần 61 lần
Kinh Di Đà nghĩa - Thích Chiếu Túc 1581 lần 30 lần
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - Thích Chiếu Túc 1417 lần 20 lần
48 Đại Nguyện - Thích Chiếu Túc 1287 lần 18 lần
Từ Bi Thủy Sám 10 - Thích Trí Thoát tụng 3685 lần 112 lần
Từ Bi Thủy Sám 09 - Thích Trí Thoát tụng 2005 lần 63 lần
Từ Bi Thủy Sám 08 - Thích Trí Thoát tụng 5485 lần 143 lần
Từ Bi Thủy Sám 07 - Thích Trí Thoát tụng 1777 lần 62 lần
Từ Bi Thủy Sám 06 - Thích Trí Thoát tụng 2489 lần 73 lần
Từ Bi Thủy Sám 05 - Thích Trí Thoát tụng 2424 lần 88 lần
Từ Bi Thủy Sám 04 - Thích Trí Thoát tụng 2179 lần 76 lần
Trang : [1][2][3][4][5]
Nghi Lễ Nghe Download
Nghi lễ CD3_11 - Thích Lệ Trang 10471 lần 95 lần
Nghi lễ CD3_10 - Thích Lệ Trang 4678 lần 101 lần
Nghi lễ CD3_09 - Thích Lệ Trang 2422 lần 56 lần
Nghi lễ CD3_08 - Thích Lệ Trang 2431 lần 47 lần
Nghi lễ CD3_07 - Thích Lệ Trang 2240 lần 49 lần
Nghi lễ CD3_06 - Thích Lệ Trang 2537 lần 55 lần
Nghi lễ CD3_05 - Thích Lệ Trang 2541 lần 50 lần
Nghi lễ CD3_04 - Thích Lệ Trang 14301 lần 63 lần
Nghi lễ CD3_03 - Thích Lệ Trang 2149 lần 45 lần
Nghi lễ CD3_02 - Thích Lệ Trang 3133 lần 61 lần
Nghi lễ CD3_01 - Thích Lệ Trang 4147 lần 78 lần
Nghi lễ CD2_16 - Thích Lệ Trang 5831 lần 38 lần
Nghi lễ CD2_15 - Thích Lệ Trang 4988 lần 44 lần
Nghi lễ CD2_14 - Thích Lệ Trang 5442 lần 60 lần
Nghi lễ CD2_13 - Thích Lệ Trang 5557 lần 53 lần
Nghi lễ CD2_12 - Thích Lệ Trang 1836 lần 44 lần
Nghi lễ CD2_11 - Thích Lệ Trang 2335 lần 39 lần
Nghi lễ CD2_10 - Thích Lệ Trang 5623 lần 39 lần
Nghi lễ CD2_09 - Thích Lệ Trang 4965 lần 43 lần
Nghi lễ CD2_08 - Thích Lệ Trang 5627 lần 46 lần
Trang : [1][2][3].HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment