Monday, 19 September 2011

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
PS Tịnh Không Chủ Giảng
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Google Video
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa PS Tịnh Không Chủ Giảng (NEW)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Google Video
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm PS Tịnh Không Giảng (NEW)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... &
Google Video
Hoa Khai Kiến Phật (I)
Chuyện Vãng Sanh Của Bà Cụ 94 Tuổi Google Video
Vãng Sanh Cận Đại (2003)
Chuyện Vãng Sanh Của Ngụy Quốc Hưng Google Video
Vãng Sanh Cận Đại (2003)
Chuyện Vãng Sanh Của Quách Huệ Trưng
1
Google Video
Địa Ngục Biến Tướng Đồ
Giang Giật Tư Tiên Sinh Họa Google Video
Rắn Báo Oán Giết Và Ăn Thịt Rắn Bị Báo Oán 1
Google Video
Nghịch Duyên Phim Truyện Phật Giáo 1
VCD
Kiếp Luân Hồi Phim Truyện Phật Giáo 1
VCD
Nam Mo AMiTuoFo Chinese Version; Buddhist Songs 1, 2, 3, 4, 5, 6
Google Video
Phương Pháp Niệm Phật Thượng Tọa Thiện Trí 1, 2, 3, 4, 5
Google Video
Oai Nghi Người Tu Phật Thất (Chùa Hoằng Pháp Thực Hiện) 1
Google Video
Thiên Thủ Thiên Nhãn (Biểu Diển Rất Đẹp) 1
Google Video
Giải Oan (Qúy Vị Nên Xem, Rất Hay) 1, 2, 3, 4
Google Video
Tham Tiền Niệm Phật (Chùa Hoằng Pháp Thực Hiện, Thể Loại Cải Lương) 1
AVI
Lò Sát Sanh Thời Nay (Xem Để Phát Tâm Ăn Chay) 1, 2, 3
VCD
Nghiệp Báo Sát Sanh (Nhân Quả Của Việc Sát Sanh và Phóng Sanh) 1
VCD
Phóng Sanh Vấn Đáp (Pháp Sư Viên Nhân; cư sỉ Thanh Trí chuyễn ngữ) 1
Google Video
Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh (cư sỉ Thanh Trí chuyển ngữ) 1
Google Video
Truyền Thọ Tam Quy Y, 1996 (PS Tịnh Không) 1
Google Video
Báo Ứng Hiện Đời (Qúy Vị Nên Xem) 1, 2
VCD
Khai Thị Phật Thất Khóa 34 (Chùa Hoằng Pháp: Đại Đức Minh Thanh giảng) 1
VCD
Khai Thị Phật Thất Khóa 35 (Chùa Hoằng Pháp: Đại Đức Minh Thanh giảng) 1
VCD
Khai Thị Niệm Phật
(PS Quảng Tâm giảng tại Chùa Hoằng Pháp) 1
Google Video
Sách Tấn Phật Tử Tu (PS Quảng Tâm giảng tại Chùa Hoằng Pháp) 1
Google Video
Tu Tịnh Độ (TT Giác Đăng giảng tại Chùa Hoằng Pháp) 1
Google Video
Hoa Khai Kiến Phật (II) (Đạo Hữu Tâm Từ chuyển ngữ) 1
Google Video
Khai Thị Niệm Phật (HT Trí Quảng giảng tại Chùa Hoằng Pháp) 1
Google Video
Nhụ Mộ Cố Hương (HT Diệu Liên trụ trì Chùa Linh Nham Sơn Tự giảng) 1, 2
Google Video
Niệm Phật và Vu Lan (Đại Đức Nguyên Hiền giảng tại Chùa Hoằng Pháp) 1
Google Video
Phật Thất An Huy Trung Quốc (Kinh Hành Niệm Phật) 1
Google Video
Đại Hội Hoằng Pháp (PS Tịnh Không giảng) 1
Google Video
Tịnh Ảnh Lục (Phần I và II) (PS Tịnh Không giảng) 1
Google Video
Đoàn Xiếc Trung Hoa Tại Úc Châu (Xiếc RẤT HAY: có mặt của PS Tịnh Không) 1, 2
VCD
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà (Chùa Hoằng Pháp Thực Hiện) 1
Google Video
Lợi Ích Của Việc Ăn Chay (Nên Xem, Rất Bổ Ích) 1
Google Video
Việc Lớn Của Đời Người (Hãy Nên Xem Phim Nầy, Rất Quan Trọng) 1
Google Video
Tịnh Độ Tam Kinh (Phật Thuyết KVLT: Phim Hoặt Hoạ) 1
Google Video
Sự Thật và Lý Luận của Nhân Quả (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Hành Hương Phật Tích 2005 (Chuyến Đi Hành Hương Tại Ấn Độ và Nepal) 1
Google Video
Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác Vãng Sanh (Video Vãng Sanh Cận Đại 2004) 1
Google Video
Nhân Phật Nhất Thể (Buổi Pháp Thoại Của HT Diệu Liên,) 1, 2
VCD
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4
Google Video
Khai Thị Cho Đồng Tu Việt Nam (PS Tịnh Không Khai Thị) 1, 2, 3
VCD
Tứ Đại Thiên Vương (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2
Google Video
Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoặt (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2
Google Video
Thành Phật Chi Đạo (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Phật Giáo Nhân Sinh Quan
&
Phật Giáo Di Dân Học
(HT Diệu Liên Giảng) 1, 2
Google Video
Coi Trọng Nhân Quả (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Vạn Phật Thành--Khai Thị (HT Tuyên Hóa Khai Thị) 1, 2, 3, 4
Google Video
Sự Thật và Lý Luận của Việc Siêu Độ (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Lời Di Huấn của Tổ Ấn Quang (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
50 Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Phật Giáo Là Gì (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Hộ Trì Phật Pháp (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới, 2001 (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4
Google Video
Niệm Phật Là Cứu Tế Nạn Lụt (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2
Google Video
Phương Pháp Hóa Giải Xung Đột Thực Hiện Hòa Bình (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2
Google Video
Tịnh Nghiệp Tam Phước (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4
Google Video
Truyền Thọ Tam Quy Y, 1999 (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Liễu Phàm Tứ Huấn (Phim Truyện) 1, 2
Google Video
Mười Câu Chuyện của Đức Phật (Phim Hoặt Họa) 1, 2, 3, 4, 5
Google Video
Phổ Hiền Hạnh Nguyện (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4, 5, 6
Google Video
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Google Video
Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Google Video
(Except #8)
Buổi Giảng Hạnh Phúc Nhân Sinh (Giáo Sư Thái Lể Húc Giảng) 1, 2, 3, 4
Google Video
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4, 5, 6
Google Video
Vui Đời Vui Đạo (Đại Đức Minh Thanh Giảng) 1
VCD
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4, 5
Google Video
Phật Nói Kinh Diệt Tội Trường Thọ (Phim Phật Giáo) 1, 2, 3, 4
Google Video
Bữa Tiệc Kính Sư (PS Tịnh Không) 1, 2
Google Video
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Sớ Sao Tinh Hoa
(PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4, 5, 6
Google Video
Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới, 2000 (PS Tịnh Không Giảng) 1
Google Video
Phật Học Vấn Đáp (PS Tịnh Không Giảng) 1, 2, 3, 4, 5
Google Video
Thanh Tịnh Phước Đức (PS Tịnh Không Giảng) (NEW) 1, 2
Google Video
Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa (PS Tịnh Không Giảng) (NEW) 1, 2, 3
Google Video
Hiếu Thân Tôn Sư (PS Tịnh Không Giảng) (NEW) 1
Google Video
Nghi Thức Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới, 24-9-2006 (PS Tịnh Không Giảng) (NEW) 1
Google Video
Lục Hòa Lục Độ (PS Tịnh Không Giảng) (NEW) 1, 2
Google Video

HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment