Wednesday, 7 September 2011

Người mới xuất gia là người vừa bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời , nơi chốn Thiền môn nhứt nhứt cái gì cũng thay đổi ,cảm giác rất lạ lùng với một không gian trầm lắng với những khuôn mặt hiền hòa dễ gần gủi và cảm thông , tất cả những gì tạm bợ của thế gian đã gởi lại sau lưng . Một cuộc sống không có gì lưu luyến và vướng mắc tâm tư cho đến tình thân cũng ngăn cách trong quá trình tu tập thời gian đầu tiên .
Hởi những tâm hồn cao cả những chí hướng dũng mãnh con xin cúi đầu kính phục những người thoát vòng tục lụy đem tài trí xây dựng nền Đạo Pháp mãi trường tồn và giáo hóa người mê lầm sớm tỉnh thức bên bờ giác ngộ .

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment