Thursday, 29 September 2011


Lưu ý: Mỗi tháng "bandwidth" đều được ấn định & giới hạn, kính xin quý vị hoan hỷ đừng "download" nhiều bài trong mục "Dại Tạng Kinh Bắc Tạng" cùng một lúc trong một tháng. Quý vị có thể "download" một ít trong mỗi tháng hoặc quý vị có thể xem trực tiếp trên trang nhà Hiếu Giang.
Luật Học Cơ Bản.

 • 01-Luật Học Cơ Bản (01)
 • 02-Luật Học Cơ Bản (02)
 • 03-Luật Học Cơ Bản (03)
 • 04-Luật Học Cơ Bản (04)

Tỳ Kheo Giới.

 • 01-Tỳ Kheo Giới Yếu Giải (01)
 • 02-Tỳ Kheo Giới Yếu Giải (02)
 • 03-Tỳ Kheo Giới Yếu Giải (03)
 • 04-Tỳ Kheo Giới Yếu Giải (04)
 • 05-Tỳ Kheo Giới Yếu Giải (05)

Bồ Tát Giới.

 • 01-Bồ Tát Giới Yếu Giải (01)
 • 02-Bồ Tát Giới Yếu Giải (02)
 • 03-Bồ Tát Giới Yếu Giải (03)

Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải.

 • 01-Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải (01)
 • 02-Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải (02)
 • 03-Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải (03)
 • 04-Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải (04)

Oai Nghi Cảnh Sách.

 • 01-Oai Nghi Cảnh Sách Yếu Giải (01)
 • 02-Oai Nghi Cảnh Sách Yếu Giải (02)

Kinh Bi Hoa.


Kinh Đại Bảo Tích.

Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.

Trọn bộ bao gồm 9 tập.


Tập 1

(001) (002) (003) (004) (005) (006) (007) (008) (009) (010)

(011) (012) (013) (014) (015) (016)

Tập 2
(017) (018) (019) (020) (021) (022) (023) (024) (025) (026)

(027) (028) (029) (030) (031) (032) (033) (034) (035)

Tập 3
(036) (037) (038) (039) (040) (041) (042) (043) (044) (045)

(046) (047) (048) (049) (050) (051) (052) (053) (054) (055)

(056) (057) (058)

Tập 4
(059) (060) (061) (062) (063) (064) (065) (066) (067) (068)

(069) (070) (071) (072) (073) (074) (075) (076) (077) (078)

(079) (080) (081) (082) (083) (084) (085) (086) (087) (088)

(089) (090)

Tập 5
(091) (092) (093) (094) (095) (096) (097) (098) (099) (100)

(101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110)

Tập 6
(111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120)

(121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130)

(131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140)

Tập 7
(141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150)

(151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160)

(161) (162) (163) (164) (165) (166)

Tập 8

(167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176)

(177) (178) (179)

Tập 9
(180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189)

(190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199)

Đại Bát Niết Bàn.
Dịch Giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.

 • 01-Phẩm Tựa
 • 02-Phẩm Thuần Đà
 • 03-Phẩm Ai Thán
 • 04-Phẩm Trường Thọ
 • 05-Phẩm Thân Kim Cang
 • 06-Phẩm Danh Tự Công Đức
 • 07-Phẩm Tứ Tướng
 • 08-Phẩm Tứ Y
 • 09-Phẩm Tà Chánh
 • 10-Phẩm Tứ Đế
 • 11-Phẩm Tứ Đảo
 • 12-Phẩm Như Lai Tánh
 • 13-Phẩm Văn Tự
 • 14-Phẩm Điểu Dụ
 • 15-Phẩm Nguyệt Dụ
 • 16-Phẩm Bồ Tát
 • 17-Phẩm Đại Chúng Sở Vấn
 • 18-Phẩm Hiện Bệnh
 • 19-Phẩm Thánh Hạnh
 • 20-Phẩm Phạm Hạnh
 • 21-Phẩm Anh Nhi Hạnh.
 • 22-Phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương
 • 23-Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát.
 • 24-Phẩm Bồ Tát Ca Diếp
 • 25-Phẩm Kiều Trần Như
 • 26-Phẩm Di Giáo
 • 27-Phẩm Ứng Tận Hườn Nguyên
 • 28-Phẩm Trà Tỳ
 • 29-Phẩm Cúng Dường Xá Lợi

Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân.

Dịch Giả Thích Chính Tiến.


01 - Phẩm Tựa (01)

02 - Phẩm Hiếu Dưỡng (02)
03 - Phẩm Đối Trị (03A) (03B)

04 - Phẩm Phát Tâm Bồ Đề (04)

05 - Phẩm Luận Nghĩa (05A) (05B) (05C)
06 - Phẩm Ác Hữu (06A) (06B)

07 - Phẩm Từ Bi (07A) (07B)

08 - Phẩm Ưu Ba Li (08A) (08B)

09 - Phẩm Thân Cận (09A) (09B)


Kinh Đại Thừa Hiển Thức.

Dịch Giả: Thích Đồng Thái.


01-Quyển Thượng (01)
02-Quyển Hạ (02)

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Việt Dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.


01-Phẩm1: Thần Thông Tại Cung Đao Lợi (01)

02-Phẩm2: Thân Phân Hóa Qui Tụ Lại (02)
03-Phẩm3: Quán Sát Nghiệp Qủa Chúng Sinh (03)

04-Phẩm4: Nghiệp Quả Của Người Diêm Phù (04)
05-Phẩm5: Danh Xưng Địa Ngục (05)

06-Phẩm6: Thế Tôn Tuyên Dương (06)
07-Phẩm7: Lợi Ích Ngừơi Còn Kẻ Mất (07)

08-Phẩm8: Chúa Tôi Diêm La Xưng Tụng (08)
09-Phẩm9: Xưng Tụng Danh Hiệu Chư Phật (09)

10-Phẩm10: Trắc Lượng Công Đức Bố Thí (10)
11-Phẩm11: Thần Đất Hộ Trì (11)

12-Phẩm12: Lợi Ích Của Sự Thấy Nghe (12)
13-Phẩm13: Thế Tôn Ký Thác (13)

Kinh Đia Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.


Kinh Dược Sư.


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết.

Dịch Giả Thích Huệ Hưng.

01-Phẩm Phật Quốc (01)

02-Phẩm Phương Tiện Quyền Xảo (02)
03-Phẩm Đệ Tử (03)

04-Phẩm Bồ Tát (04)
05-Phẩm Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh (05)

06-Phẩm Bất Tư Nghì (06)
07-Phẩm Quán Chúng Sanh (07)

08-Phẩm Phật Đạo (08)
09-Phẩm Pháp Môn Không Hai (09)

10-Phẩm Phật Hương Tích (10)
11-Phẩm Hạnh Bồ Tát (11)

12-Phẩm Thấy Phật A-Súc (12)
13-Phẩm Cúng Dường Pháp (13)

14-Phẩm Chúc Lụy (14)


Kinh Hiền Ngu.

Hán Dịch Tuệ Giác.

Việt Dịch Thích Trung Quán.

Phần 1
01-Phạm Thiên Thỉnh Pháp (01)

02-Thái Tử Ma Ha Tát Đỏa Đem Thân Cho Cọp Ăn (02)
03-Hai Người dòng Phạm Chí Thụ Pháp Bát Quan Trai (03)

04-Đi Ở Lấy Công Cúng Dàng (04)
05-Thần Bể Với Người Đi Buôn (05)

06-Cầu Tự (06)
07-Thái Tử Tu Xà Đề (07)

08-Cô Kim Cương (08)
09-Tỷ Khưu Kim Tài (09)

10-Hoa Thiên (10)

Phần 2
11-Tỳ Khưu Bảo Thiên (11)

12-Sàn Đề Bà La (12)
13-Vua Từ Lực Cho Huyết (13)

14-Hàng Phục Lục Sư (14)
15-Cứ Đà Thí Chủ (15)

16-Vua Đại Quang Minh (16)
17-Ưu Ba Tư Na (17)

18-Xuất Gia Công Đức (18)
19-Sa Di Hộ Giới (19)

20-Người Không Tai, Mắt, Mũi, Lưỡi (20)

Phần 3
21-Hai Vợ Chồng Nghèo (21)

22-Bà Lão Bán Nghèo (22)
23-Kim Thiên (23)

24-Trùng Tín (24)
25-Tán Đàn Ninh (25)

26-Bố Thí Đầu (26)
27-Bố Thí Mắt (27)

28-Năm Trăm Người Mù (28)
29-Phú Na Kỳ (29)

30-Ni Đề (30)

Phần 4
31-Đại Kiếp Tân Ninh (31)

32-Tỷ Khưu Ni Vi Diệu (32)
33-Lê Kỳ Di (33)

34-Thiết Đầu La Kiện Ninh (34)
35-A Du Ca (35)

36-Bảy Lọ Vàng (36)
37-Sai Ma (37)

38-Cái Sự (38)
39-Đại Thí Tát Biển (39)

40-A Nan Tổng Trì (40)

Phần 5
41-Ưu Bà Tư (41)

42-Con Ngộ Sát Cha (42)
43-Tu Đạt Làm Tịnh Xá (43)

44-Lạc Na Sà Gia (44)
45-Cá Trăm Đầu (45)

46-Tịnh Cư Thiên (46)

Kinh Hiền Nhân.

Dịch Giả Thích Hành Trụ.


Kinh Lương Hoàng Sám-Viên Giác.


Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa.

Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.

01-Phẩm Tự (01)
02-Phẩm Phụng Bát (02)
03-Phẩm Tu Tập Đúng (03)

04-Phẩm Vãng Sanh (04)
05-Phẩm Tán Thán Ba La Mật (05)

06-Phẩm Tướng Lưỡi (06)
07-Phẩm Tam Giả (07A) (07B)
08-Phẩm Khuyến Học (08).
09-Phẩm Tập Tán (09)

10-Phẩm Hành Tướng (10)
11-Phẩm Ảo Học (11)

12-Phẩm Cú Nghĩa (12)
13-Phẩm Kim Cang (13)
14-Phẩm Đoạn Chư Kiến (14).
15-Phẩm Phú Lâu Na (15)

16-Phẩm Thừa Đại Thừa (16)
17-Phẩm Trang Nghiêm (17)

18-Phẩm Vấn Thừa (18)
19-Phẩm Quảng Thừa (19)

20-Phẩm Phát Thú (20)
21-Phẩm Xuất Đáo (21)

22-Phẩm Thắng Xuất (22)
23-Phẩm Đẳng Không (23)

24-Phẩm Hội Tông (24)
25-Phẩm Thập Vô (25)

26-Phẩm Vô Sanh (26)
27-Phẩm Thiên Vương (27)

28-Phẩm Ảo Nhơn Thính Pháp (28)
29-Phẩm Tán Hoa (29)

30-Phẩm Tam Thán (30)
31-Phẩm Diệt Tránh (31)

32-Phẩm Bửu Pháp Đại Minh (32)
33-Phẩm Thuật Thành (33)

34-Phẩm Khuyến Trì (34)
35-Phẩm Khiển Trừ Ma Ngoại (35)

36-Phẩm Tôn Đạo (36)
37-Phẩm Xá Lợi (37)

38-Phẩm Pháp Thí (38)
38-Phẩm Tương Tợ (38)

39-Phẩm Tùy Hỷ (39)
40-Phẩm Chiếu Minh (40)

41-Phẩm Tín Hủy (41)
42-Phẩm Thán Tịnh (42)

43-Phẩm Vô Tác (43)
44-Phẩm Khắp Ca Ngợi Trăm Ba La Mật (44)

45-Phẩm Kinh Nhĩ Văn Trì (45)
46-Phẩm Ma Sự (46)

47-Phẩm Lưỡng Bất Hoà Hiệp Qúa (47)
48-Phẩm Phật Mẫu (48)

49-Phẩm Vấn Tướng (49)
50-Phẩm Thành Biện (50)

51-Phẩm Thí Dụ (51)
52-Phẩm Thiện Tri Thức (52)

53-Phẩm Xu Hướng Nhất Thiết Trí (53)
54-Phẩm Đại Như (54)

55-Phẩm Bất Thối Chuyển (55)
56-Phẩm Kiên Cố (56)

57-Phẩm Thâm Áo (57)
58-Phẩm Mộng Hành (58)

59-Phẩm Hằng Già Đề Bà (59)
60-Phẩm Học Không Bất Chứng (60)

61-Phẩm Mộng Trung Bất Chứng (61)
62-Phẩm Ma Sầu (62)

63-Phẩm Đẳng Học (63)
64-Phẩm Tùy Hĩ (64)

65-Phẩm Hư Không (65)
66-Phẩm Chúc Lụy (66)

67-Phẩm Bất Khả Tận (67)
68-Phẩm Lục Độ Tương Nhiếp (68)

69-Phẩm Đại Phương Tiện (69)
70-Phẩm Tam Huệ (70)

71-Phẩm Đạo Thọ (71)
72-Phẩm Bồ Tát Hạnh (72)

73-Phẩm Chủng Thiện Căn (73)
74-Phẩm Biến Học (74)

75-Phẩm Tam Thứ Đệ Hành (75)
76-Phẩm Nhứt Niệm (76)

77-Phẩm Lục Dụ (77)
78-Phẩm Tứ Nhiếp (78A) (78B)

79-Phẩm Thiện Đạt (79)

80-Phẩm Thật Tế (80)
81-Phẩm Cụ Túc (81)

82-Phẩm Tịnh Phật Quốc (82)
83-Phẩm Quyết Định (83)

84-Phẩm Tứ Đế (84)
85-Phẩm Thất Dụ (85)

86-Phẩm Bình Đẳng (86)
87-Phẩm Như Hóa (87)

88-Phẩm Tát Đà Ba Luân (88)
89-Phẩm Đàm Vô Kiệt (89)

90-Phẩm Chúc Lụy (90)

Kinh Niệm Phật Ba La Mật.

Dịch Giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.

01-Phẩm 1: Duyên Khởi (01)

02-Phẩm 2: Mười Tâm Thù Thắng (02)
03-Phẩm 3: Niệm Phật Công Đức (03)

04-Phẩm 4: Xưng Tán Danh Hiệu (04)
05-Phẩm 5: Quán Thế Âm Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (05)

06-Phẩm 6: Năng Lực Bất Tư Nghì Cuả Danh Hiệu Phật (06)
07-Phẩm 7: Khuyến Phát Niệm Phật Và Đọc Tụng Chơn Ngôn (07)

Kinh Pháp Bảo Đàn.

Dịch Giả: Ni Sư Trí Hải.

01-Phẩm Tự Thuật ( 01)

02-Phẩm Bát Nhã (02)
03-Phẩm Giải Quyết Nghi Hoặc (03)

04-Phẩm Định Tuệ (04)
05-Phẩm Diệu Hạnh (05)

06-Phẩm Sám Hối (06)
07-Phẩm Cơ Duyên (07)

08-Phẩm Đốn Và Tiệm (08)
09-Phẩm Duy Trì Chánh Pháp (09)

10-Phẩm Dặn Dò (10)
11-Phẩm Tiểu Sử Lục Tổ (11)

Kinh Pháp Bảo Ðàn.

Hòa Thượng Thích Duy Lực.


Kinh Pháp Bảo Đàn.


Kinh Pháp Hoa.

Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.

01-Phẩm Tựa (01)

02-Phẩm Phương Tiện (02)
03-Phẩm Thí Dụ (03)

04-Phẩm Tín Giải (04)
05-Phẩm Dược Thảo Dụ (05)

06-Phẩm Thọ Ký Phẩm (06)
07-Phẩm Hóa Thành Dụ (07)

08-Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký (08)
09-Phẩm Thọ Học Vô Học Nhơn Ký (09)

10-Phẩm Pháp Sư (10)
11-Phẩm Hiện Bảo Tháp (11)

12-Phẩm Đề Bà Đạt Đa (12)
13-Phẩm Trì (13)

14-Phẩm An Lạc Hạnh (14)
15-Phẩm Tùng Địa Dõng Xuất (15)

16-Phẩm Như Lai Thọ Lượng (16)
17-Phẩm Phân Biệt Công Đức (17)

18-Phẩm Tùy Hỷ Công Đức (18)
19-Phẩm Pháp Sư Công Đức (19)

20-Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát (20)
21-Phẩm Như Lai Thần Lực (21)

22-Phẩm Chúc Lụy (22)
23-Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự (23)

24-Phẩm Diệu Âm Bồ Tát (24)
25-Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn (25)

26-Phẩm Đà La Ni (26)
27-Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự (27)

28-Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát (28)

Kinh Pháp Hoa.

Dịch Giả: Hòa Thượng Từ Thông.


Kinh Phật Thuyết A Di Đà.


Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện.

Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.


Kinh Thiện Ác Nhân Quả.

Dịch Giả: Thích Trung Quán.


Kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Tâm Minh-Lê Đình Thám.


Thủ Lăng Nghiêm Kinh Trực Chỉ Đề Cương.

Hòa Thượng Từ Thông.


Kinh Viên Giác.

Dịch Giả: Thích Trung Quán.

 • (01)

Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác.

No comments:

Post a Comment