Thursday, 15 September 2011

KINH ĐẠI THỪA

Dịch Giả: Thích Thiền Tâm. Giọng đọc: Nguyễn Vinh và Kim Phượng
Dịch Giả: HT. Thích Hành Trụ. Giọng đọc: Đức Uy
Dịch Giả: Thiền sư Nhất Hạnh; Giọng đọc: Kim Phượng
Dịch Giả: Thích Trung Quán. Giọng đọc: Nguyễn Vinh
Dịch giả: Thích Chính Tiến. Giọng đọc: Nguyễn Vinh, Kim Phượng, Trang Mỹ Lai, Đức Uy, Thanh Thuyết.
Ý nghĩa cầu siêu tháng 7 (Chùa Giác Ngộ, 17-8-05)
Thông điệp Kinh Vu-lan-bồn (Chùa Giác Lâm, 21-8-05)
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

(01 ) (02 ) (03 ) (04 ) (05 ) (06 ) (07 ) (08 ) (09 ) (10 ) (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (15 ) (16 ) (17 ) (18 ) (19 ) (20 ) (21 ) (22 ) (23 ) (24 ) (25 ) (26 ) (27 ) (28 ) (29 ) (30 ) (31 ) (32 ) (33 ) (34 ) (35 ) (36 ) (37 ) (38 ) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62 )

Thiền với Tịnh Độ (01) (02) (03) (04) (05) (06)

KHÓA TU PHẬT THẤT 19
Chùa Hoàng Pháp Việt Nam(Video)

KINH PHÁP BẢO ĐÀN


Mười Công Đức Niệm Phật (01) (02) (03)
*Niệm Phật Thập Yếu (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
*Niệm Phật TôngYếu (01) (02)
*Khóa1:Thuyết Minh về Nhân Thừa Phật Giáo (01) (02) (03) (04)
*Khóa 2:Thuyết Minh Về Thiên Thừa Phật Giáo (01) (02) (03) (04) (05) (06)
*Khóa 3:Thuyết Minh Về Thanh văn Thừa Phật Giáo (01) (02) (03) (04)
*Khóa 4: Thuyết Minh Về Duyên Giác và Bồ Tát Thừa Phật Giáo (01) (02) (03) (04) (05)
*Khóa 5 :Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo,10 Tôn Phái và 2 Bài Vũ Trụ ,Nhân Sinh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)(11)(12)
*Khóa 6 & 7 : Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)
*Khóa 8:Kinh Viên Giác (01) (02) (03) (04) (05) (06)
*Khóa 9:Duy Thức Học và Nhơn Minh Luận (01) (02) (03) (04) (05) (06)
*Khóa 10 & 11:Luận Đại Thừa Khởi Tín (01) (02) (03) (04) (05) (06)
*Khóa 12:Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02) (03) (04) (05) (06)
*Niệm Phật Ba La Mật (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
*Bát Nhã Tâm Kinh (01) (02) (03)
Khai Thị 1-HT Tuyên Hoá (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
Khai Thị 2-HT Tuyên Hoá (01) (02) (03) (04) (05)
Khai Thị 3-HT Tuyên Hoá (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
Khai Thị 4-HT Tuyên Hoá (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Khai Thị 5-HT Tuyên Hoá (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48)
Khai Thị -PS Tịnh Không (01) (02) (03) (04)
Khai Thị Niệm Phật (01) (02) (03) (04)
Kinh Thiện Ác Nhân Quả (01) (02) (03) (04)
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (01) (02) (03) (04) (05)
Luận về Phật giáo 1 , 2, 3, 4, hoặc (1, 2, 3, 4, )
SÁCH ĐỌC HỆ NGUYÊN THỦY
Chỉ là một cội cây
(01) (02) (03) (04) (05) (06)
Con Đường Xưa
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Mặt Hồ Tĩnh lặng
(00) (01) (02) (03) (04) (05) (06)(07) (08)
Con Đường Hạnh Phúc
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Hương Vị Pháp Bảo
(01) (02) (03) (04) (05) (06)
Ngay Trong Kiếp Sống Này
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Đại Niệm Xứ
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pháp Niệm Tâm
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
Trung Tâm Narada, Phạm Kim Khánh dịch và đọc
Bạn Có Trách Nhiệm (A) (B)
Hạnh Phúc Gia Đình (A) (B)
Một Bài Thuyết Trình (01) (02)
Người Cư Sĩ Phật Tử (01) (02)
Nhẹ Gánh Lo Âu (01) (02)
Suy Niệm Về Hiện Tượng Chết (01) (02) (03)
TứVô Lượng Tâm (A) (B)
Cư Sĩ Bàng Long (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Kệ Kiến Tánh (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Người Thanh Niên Họ Lư (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Tuyển Tập CD 01
*Gan Anh Hung Trở Mặt Từ Bi (01) (02)
*Tổ Đạt Ma Luận Ngọc (01) (02)
*Cư Sĩ Lạc (01) (02)
* Bà Già Cua (01) (02)
*Chàng Thợ Săn (01) (02)
*Hỏi Đáp Giáo Lý (01) (02)
*Vị Thái Thú (01) (02) (03)
Tuyển Tập CD 02
*Vua Trần Thái Tông Phát Nguyện (01) (02)
*Thí Sinh Trường Phật (01) (02)
*Tướng Quốc Học Đạo (01) (02)
*Phật Thành Đạo (01) (02)
*Tinh Thần Thiền Của Tuệ Trung Thượng Sĩ (01) (02) (03).HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment