Sunday, 18 September 2011

I. Kinh Văn Nguyên Thủy
Kinh Pháp Cú

STTTên CDNgheTải VềChươngNgày GiảngNơi Giảng
01Các Hành Vô Thường Tải VềPháp Cú thứ 1 07-11-03Chùa An Lạc
02Sinh Mạng Là Dòng Chảy 1 Tải VềPháp Cú thứ 206-12-03Chùa Xá Lợi
03Sinh Mạng Là Dòng Chảy 2 Tải VềPháp Cú thứ 207-12-03Chùa Xá Lợi
04Cái Chết Đang Có Mặt 1 Tải VềPháp Cú thứ 3 08-12-03Chùa An Lạc
05Cái Chết Đang Có Mặt 2 Tải VềPháp Cú thứ 3 09-12-03Chùa An Lạc
06Thức Tính Của Thân 1 Tải VềPháp Cú thứ 5 11-07-04Chùa Phật Tổ
07Thức Tính Của Thân 2 Tải VềPháp Cú thứ 5 12-07-04Chùa Phật Tổ
08Đi Ngang Dòng Sinh Tử 1 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 13-07-04Chùa Phật Tổ
09Đi Ngang Dòng Sinh Tử 2 Tải VềPháp Cú 385 31-03-07Chùa Phật Tổ
10
Đoạn Trừ Giải Đãi 1
Tải Về
Pháp Cú Thí Dụ
15-08-04
Chùa Phật Tổ
11Đoạn Trừ Giải Đãi 2 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 16-08-04Chùa Phật Tổ
12Đoạn Trừ Giải Đãi 3 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 17-08-04Chùa Phật Tổ
13Đoạn Aí và Si 1 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 26-08-04Chùa An Lạc
14Đoạn Aí và Si 1 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 27-08-04Chùa An Lạc
15Tất Cả Từ Tâm Sanh 1 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 29-08-04Chùa Phật Tổ
16Tất Cả Từ Tâm Sanh 2 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 30-08-04Chùa Phật Tổ
17Tất Cả Từ Tâm Sanh 3 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 31-08-04Chùa Phật Tổ
18Giải Trừ Niềm Hận 1 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 16-10-04Chùa Xá Lợi
19Giải Trừ Niềm Hận 2 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 20-11-04Chùa Xá Lợi
20Khó Chế Phục Tâm 1 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 21-10-04Chùa An Lạc
21Khó Chế Phục Tâm 2 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 22-10-04Chùa An Lạc
22Khó Chế Phục Tâm 3 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 23-10-04Chùa An Lạc
23Khó Chế Phục Tâm 4 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 24-10-04Chùa An Lạc
24Niềm Vui Của Thiện Pháp Tải VềPháp Cú Thí Dụ 14-11-04Chùa Phật Tổ
25Niềm Vui Của Thiện Pháp Tải VềPháp Cú Thí Dụ 15-11-04Chùa Phật Tổ
26Nhìn Các Pháp Như Thật Tải VềPháp Cú Thí Dụ 16-11-04Chùa Phật Tổ
27Nhìn Các Pháp Như Thật Tải VềPháp Cú Thí Dụ 17-11-04Chùa Phật Tổ
28Vui Hạnh Độc Cư Tải VềPháp Cú Thí Dụ 12-12-04Chùa Phật Tổ
29Loại Trừ Tâm Kiêu Mạn Tải VềPháp Cú Thí Dụ 13-12-04Chùa Phật Tổ
30Loại Trừ Tâm Kiêu Mạn Tải VềPháp Cú Thí Dụ 14-12-04Chùa Phật Tổ
31Tự Xét Mình Tải VềPháp Cú Thí Dụ 08-01-05Phật Tổ
32Khéo Hộ Trì Các Căn Tải VềPháp Cú Thí Dụ09-01-05Phật Tổ
33Đường Quen Của Ý Tải VềPháp Cú Thí Dụ22-01-05Chùa Xá Lợi
34Thử Điều Phục Ý 01 Tải VềPháp Cú Thứ 38 16-01-05Lộc Uyển
35Thử Điều Phục Ý 02 Tải VềPháp Cú Thứ 3815-03-05Chùa Phật Tổ
36Trân Quý Sự Sống Tải VềPháp Cú Thí Dụ 19-02-05Chùa Xá Lợi
37Trân Quý Sự Sống Tải VềPháp Cú Thí Dụ 19-03-05Chùa Xá Lợi
38
Chảy Mãi Không Dừng 01
Tải Về
Pháp Cú 38 & 39
25-02-05
Chùa An Lạc
39
Chảy Mãi Không Dừng 02
Tải Về
Pháp Cú 38 & 39
26-02-05
Chùa An Lạc
40Phòng Hộ Tâm Tải VềPháp Cú Thí Dụ 06-03-05Lộc Uyển
41An Định Thân Tâm 01 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 13-03-05Phật Tổ
42An Định Thân Tâm 01 Tải VềPháp Cú Thí Dụ13-03-05Phật Tổ
43Nỗi Sợ Trước Cái Chết Tải VềPháp Cú Thứ 41 20-03-05Lộc Uyển
44Làm Chủ Đời Ta 01 Tải VềPháp Cú 42 & 43 13-06-05Phật Tổ
45Làm Chủ Đời Ta 02 Tải VềPháp Cú 42 & 43 14-06-05Phật Tổ
46Làm Chủ Đời Ta 03 Tải VềPháp Cú 4318-06-05Chùa Xá Lợi
47Vượt Thoát Lưới Ma 01 Tải VềPháp Cú 174 24-06-05Chùa An Lạc
48Vượt Thoát Lưới Ma 02 Tải VềPháp Cú 174 25-06-05Chùa An Lạc
49Phòng Hộ Miệng và Ý Tải VềPháp Cú 281 16-07-05Chùa Xá Lợi
50Hãy Tin Mình Làm Được Tải VềPháp Cú Thí Dụ 17-07-05Lộc Uyển
51Quán Chiếu Tu Tập 01 Tải VềPháp Cú 3418-07-05Phật Tổ
52Quán Chiếu Tu Tập 02 Tải VềPháp Cú 34 19-07-05Phật Tổ
53Xả Ly Tham Đắm 01 Tải VềPháp Cú 186 & 187 30-07-05Chùa Xá Lợi
54Xả Ly Tham Đắm 02 Tải VềPháp Cú 186 & 187 10-09-05Chùa Xá Lợi
55Bước Dần Vào Đạo Tải VềPháp Cú 239 17-09-05Chùa Xá Lợi
56Tu Tập Thiện Nghiệp 01 Tải VềPháp Cú 219 & 220 08-10-05Chùa Xá Lợi
57Tu Tập Thiện Nghiệp 02 Tải VềPháp Cú 220 05-11-05Chùa Xá Lợi
58Tâm Dính Mắc 01 & 02 Tải VềPháp Cú 286 & 47 13-11-05Phật Tổ
59Kết Tràng Hoa Tải VềPháp Cú 53 15-11-05Chùa Phật Tổ
60Hai Cách Sống Tải VềPháp Cú 244 & 245 19-11-05Chùa Xá Lợi
61Hải Đảo Tự Thân 01 Tải VềPháp Cú 235 & 236 03-12-05Chùa Xá Lợi
62Hải Đảo Tự Thân 02 Tải VềPháp Cú 235 & 236 17-12-05Chùa Xá Lợi
63Những Người Bạn Tải VềPháp Cú 78 14-01-06Chùa Xá Lợi
64Nhận Diện Gốc Khổ Tải VềPháp Cú 251 11-02-06Chùa Xá Lợi
65Nhìn Thân Như Thật Tải VềPháp Cú 150 25-02-06Chùa Xá Lợi
66Lang Thang & Dừng Lại Tải VềPháp Cú 153 11-03-06Chùa Xá Lợi
67Lang Thang 02 Tải VềPháp Cú 154 25-03-06Chùa Xá Lợi
68Tiếp Xúc Sự Thật Tải VềPháp Cú 148 & 149 08-04-06Chùa Xá Lợi
69Về Lại Nhà 01 Tải VềPháp Cú 146 & 147 22-04-06Chùa Xá Lợi
70Về Lại Nhà 02 Tải VềKhóa Hư Lục 13-05-06Chùa Xá Lợi
71Hãy Là Thiên Nga Tải VềPháp Cú 174 & 175 12-06-06Chùa Xá Lợi
72Nỗi Khổ và Niềm Vui Tải VềPháp Cú 201 & 202 12-06-06Chùa Phật Tổ
73Sống Chánh Hạnh Tải VềPháp Cú 168 & 169 13-06-06Chùa Phật Tổ
74Khéo Điều Phục Tải VềPháp Cú 360 & 361 13-06-06Huệ Quang
75Nhìn Bằng Mắt Pháp Tải VềPháp Cú 170 & 171 24-06-06Chùa Xá Lợi
76Phòng Hộ Tự Thân 01 Tải VềPháp Cú 315 09-07-06Phật Tổ
77Phòng Hộ Tự Thân 02 Tải VềPháp Cú 57 10-07-06Chùa Phật Tổ
78Phòng Hộ Tự Thân 03 Tải VềPháp Cú 13 & 14 11-07-06Chùa Phật Tổ
79Yêu Mến Tự Ngã Tải VềPháp Cú 15722-07-06Chùa Xá Lợi
80Tâm Vững Chãi 01 Tải VềPháp Cú 81 & 82 19-08-06Chùa Xá Lợi
81Tâm Vững Chãi 02 Tải VềPháp Cú 82 02-09-06Chùa Xá Lợi
82Phẩm Chất Đời Sống Tải VềPháp Cú 14216-09-06Chùa Xá Lợi
83Tu Tập Diệu Pháp 01 Tải VềPháp Cú 3830-09-6Chùa Xá Lợi
84Tu Tập Diệu Pháp 02 Tải VềPháp Cú 39 14-10-06Chùa Xá Lợi
85Tu Tập Diệu Pháp 03 Tải VềPháp Cú 39 28-10-06Chùa Xá Lợi
86Quán Niệm Tự Thân 01 Tải VềPháp Cú 23915-10-06Chùa Phật Tổ
87Quán Niệm Tự Thân 02 Tải VềPháp Cú 4617-03-07Chùa Xá Lợi
88Cẩn Trọng Lời Nói Tải VềPháp Cú 133 & 134 06-01-07Chùa Xá Lợi
89Người Thợ Khéo 01 Tải VềPháp Cú 33 & 34 20-01-07Chùa Xá Lợi
90Người Thợ Khéo 02 Tải VềPháp Cú 34 03-02-07Chùa Xá Lợi
91Việc Đáng Làm 01 Tải VềPháp Cú 291 14-04-07Chùa Xá Lợi
92Việc Đáng Làm 02 Tải VềPháp Cú 29028-04-07Chùa Xá Lợi
93Việc Đáng Làm 03 Tải VềPháp Cú 292 05-05-07Quan Âm
94Vượt Ngoài Trói Buộc 01 Tải VềPháp Cú 221 26-05-07Quan Âm
95Vượt Ngoài Trói Buộc 02 Tải VềPháp Cú 222 & 223 02-06-07Quan Âm
96Vượt Dòng Chảy 01 Tải VềPháp Cú 347 20-10-07Quan Âm
97Vượt Dòng Chảy 02 Tải VềPháp Cú 334 27-10-07Chùa Xá Lợi
98Vượt Dòng Chảy 03 Tải VềPháp Cú 335 & 336 10-11-07Chùa Xá Lợi
99Đường Vào Biển Tuệ 01 Tải VềPháp Cú 287 & 289 24-11-07Chùa Phật Tổ
100Đường Vào Biển Tuệ 02 Tải VềPháp Cú 277 & 279 09-12-07Chùa Phật Tổ
101Đường Vào Biển Tuệ 03 Tải VềPháp Cú 27924-12-07Phật Tổ
102Đường Vào Biển Tuệ 04 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 25-12-07Phật Tổ
103Đường Vào Biển Tuệ 05 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 29-12-07Phật Tổ
104Đường Vào Biển Tuệ 06 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 30-12-07Chùa Phật Tổ
105Không Thọ Tử Sinh 01 Tải VềPháp Cú 348 16-02-08Quan Âm
106Không Thọ Tử Sinh 02 Tải VềPháp Cú Thí Dụ 08-06-08Lộc Uyển
107Không Thọ Tử Sinh 03 Tải VềPháp Cú 35114-06-08Quan Âm
108Xa Lìa Tham Ái 01 Tải VềPháp Cú 338 & 33916-02-08Chùa Xá Lợi
109Xa Lìa Tham Ái 02 Tải VềPháp Cú 34114-06-08Chùa Xá Lợi
110Khéo Điều Phục Thân Tâm 01 Tải VềPháp Cú 32413-07-08Phật Tổ
111Khéo Điều Phục Thân Tâm 01 Tải VềPháp Cú 326 27-07-08Phật Tổ
112Từ Những Điều Rất Nhỏ Tải VềPháp Cú 121 09-08-08Chùa Xá Lợi
113Con Đường Tự Chọn 01 Tải VềPháp Cú 172 & 173 21-03-09Chùa Xá Lợi
114Con Đường Tự Chọn 02 Tải VềPháp Cú 176 22-03-09Phật Tổ
115Con Đường Tự Chọn 03 Tải VềPháp Cú 177 & 178 04-04-09Chùa Xá Lợi
116
Tỏa Sáng & Ngát Hương
Tải Về
Pháp Cú 179
22-11-09
Phật Tổ
117
Nhiếp Niệm 01
Tải Về
Pháp Cú 296 &302
17-07-10
Chùa Xá Lợi
118
Nhiếp Niệm 02
Tải Về
Pháp Cú 300
24-07-10
Chùa Xá Lợi
119
Nhiếp Niệm 03
Tải Về
Pháp Cú 300 & 301
14-08-10
Chùa Xá Lợi
120
Tự Chọn Cách Sống 01
Tải Về
Pháp Cú 302
28-08-10
Chùa Xá Lợi
121
Tự Chọn Cách Sống 02
Tải Về
Pháp Cú 304
23-09-10
Văn Thù
122
Nhẫn Tâm Với Chính Mình
Tải Về
Pháp Cú 402
11-12-10
Quan Âm
123
Thuận Theo Dòng Chảy
Tải Về
Pháp Cú 403
19-12-10
Phật Tổ
124
Nêm Trải Nôi Cô Đơn
Tải Về
Pháp Cú135
18-12-10
Chùa Xá Lợi
125
Niềm Tin Chân Chính 01
Tải Về
Pháp Cú 303 & 305
30-10-10
Chùa Xá Lợi
126
Niềm Tin Chân Chính 02
Tải Về
Pháp Cú 303 & 304
23-01-11
Phật Tổ
127
An Lạc Trong Chánh Pháp
Tải Về
Pháp Cú 79
12-02-11
Quan Âm
128
Thuận Hòa Tâm 01
Tải Về
Pháp Cú
06-03-11
Sangha
129
Thuận Hòa Tâm 02
Tải Về
Pháp Cú
01-05-11
Sangha
130
Nền Tảng Cho Sự Tu Tập
Tải Về
Pháp Cú 123 & 124
14-05-11
Chùa Xá Lợi
131
Thuận Dòng Đời Sống
Tải Về
Pháp Cú 135
29-05-11
Phật Tổ
132
Tự Nuôi Dưỡng Mình
Tải Về
Pháp Cú 303
26-02-11
Phật Tổ
133
Lữ Khách Đường Xa
Tải Về
Pháp Cú 60
11-06-11
Quan Âm
134
Thuần Hoá Tâm 03
Tải Về
Pháp Cú 35-37
05-06-11
Sangha
135
Người Đi Trên Dây
Tải Về
Pháp Cú 302
24-07-11
Phật Tổ
136
Thuần Hoá Tâm 04
Tải Về
Pháp Cú
07-08-11
Sangha
No comments:

Post a Comment