Friday, 16 September 2011

Hải quân Việt-Mỹ diễn tập trên biển

No comments:

Post a Comment