Sunday, 18 September 2011

A Di Đà

A Di Đà Kinh Sớ Sao --- Liên Trì Đại Sư soạn, Thích Hành Trụ dịch
A Di Đà Kinh Yếu Giải --- Ngẫu Ích Đại Sư soạn, Tuệ Nhuận dịch
Phật Thuyết A Di Đà Kinh --- Huyền Thanh dịch (PDF)

Bát Chu Tam Muội

Duy Ma Cật

Kinh Duy Ma Cật --- Thích Huệ Hưng dịch
Giới Thiệu Kinh Duy Ma Cật --- Tuệ Sỹ soạn (PDF)
Huyền Luận Kinh Duy Ma Cật --- Tuệ Sỹ soạn
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết --- Tuệ Sỹ dịch

Dược Sư

Kinh Dược Sư --- Thích Huyền Dung dịch
Kinh Dược Sư --- Thích Tịnh Trí dịch
Kinh Dược Sư --- Tuệ Nhuận dịch
Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Bảy Đức Phật Dược Sư --- Thích Nữ Tâm Thường dịch
Kinh Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện --- Thích Nữ Tâm Thường dịch

Đại Bát Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn --- Tuệ Khai dịch

Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì

Kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm--- Huyền Thanh dịch (PDF)

Đại Bảo Tích

Kinh Đại Bảo Tích --- Thích Trí Tịnh dịch

Địa Tạng

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện --- Thích Tịnh Trí dịch (PDF)
Kinh Địa Tạng --- Thích Trí Quang dịch giải

Giải Thâm Mật

Kinh Giải Thâm Mật --- Thích Trí Quang dịch

Hoa Nghiêm

Kinh Hoa Nghiêm (80 quyển) -- Thích Trí Tịnh dịch (PDF)
Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền --- Thích Trí Quang dịch
Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện --- Thích Trí Tịnh dịch
Lược Giảng Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện --- P.S. Tịnh Không giảng, Như Hòa dịch

Kim Quang Minh

Kinh Kim Quang Minh (Ánh Sáng Hoàng Kim) --- Thích Trí Quang dịch (PDF)

Kinh Văn Thù Sư Lợi Thính Pháp

Lăng Già

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già --- Thực Xoa Nan Đà dịch Hán, Thích Nữ Trí Hải dịch Việt (PDF)
Kinh Nhập Lăng Già --- Bồ Đề Lưu Chi dịch Hán, Tuệ Khai dịch Việt
Kinh Nhập Lăng Già - Phẩm Ngăn Ăn Thịt --- Tuệ Khai dịch

Lý Thú Bát Nhã Ba La Mật Đa

Phát Bồ Đề Tâm --- Thích Tâm Châu dịch

Pháp Hoa

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa --- Cưu La Ma Thập dịch Hán, Thích Trí Tịnh dịch Việt
Phẩm Phổ Môn --- Phật Đà Ba Ly dịch Hán, Thích Trí Tịnh dịch Việt
Phẩm Phổ Môn --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Phẩm Phổ Môn Giảng Lục --- P.S. Bảo Tịnh giảng, Thích Trí Nghiêm dịch

Phật Thuyết Diệt Tội Trường Thọ

Phật Nói Kinh Tịnh Xá Đầu Voi

Phật Nói Kinh Tịnh Xá Đầu Voi --- Huyền Thanh dịch (PDF)

Phật Nói Kinh Vô Lượng Môn Vi Mật Trì

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức

Kinh Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức --- Tam tạng Bảo Tư Duy dịch Phạn Hán, Quảng Minh dịch Việt (PDF)

Quán Vô Lượng Thọ

Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Anh Việt đối chiếu) --- Thích Thiền Tâm dịch (PDF)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật --- Thích Trí Tịnh dịch
Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ --- Thiện Đạo Hòa Thượng, Thích Pháp Chánh dịch (PDF)
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ --- Thích Thiền Tâm hợp dịch

Thắng Man

Kinh Thắng Man --- Thích Thanh Từ dịch
Kinh Thắng Man --- Thích Trí Quang dịch

Kinh Thắng Man Giảng Ký --- Ấn Thuận Đại sư giảng, Thích Đức Niệm dịch

Kinh Thắng Man Giảng Luận --- Tuệ Sỹ dịch và giảng
Dạng HTML
Dạng PDF

Thủ Lăng Nghiêm

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương --- PS Tịnh Không giảng, Như Hòa dịch
Phật Nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Quyển Thượng - Quyển Hạ --- Huyền Thanh dịch (PDF)

Ưu Bà Tắc Giới

Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh --- Thích Tịnh Nghiêm dịch
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục --- Thái Hư Đại Sư giảng, Thích Tịnh Nghiêm dịch

Viên Giác

Kinh Viên Giác Lược Thích --- Thái Hư Đại Sư giảng, Thích Trung Quán dịch (PDF)

Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ Phật --- Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác --- Hạ Liên Cư hội tập, Tâm Tịnh dịch
Phật Nói Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm - Quyển Thượng - Quyển Trung - Quyển Hạ --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Vô Lượng Thọ Phật - Quyển Thượng - Quyển Hạ --- Huyền Thanh dịch (PDF)

Các Thể Loại Kinh Khác

Bốn ngày trai của Đại Thừa --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Phật Nói Pháp Diệt Tận --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Tất Đàn Phân Đà Lợi --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Kinh Vị Trời Hỏi Thỉnh Phật --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Bốn Vị Thiên Vương--- Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Khó Báo Đáp Ân Cha Mẹ --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Người Con Của Thiện Sinh --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Người Con Hiếu Thảo --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà --- Huyền Thanh dịch (PDF)
Tuyển Tập Các Bài Sám - Dạng MSWord - Dạng PDF --- Thích Đồng Bổn (PDF)

Luận

Luật

Tỳ Ni Nhật Dụng .HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).

No comments:

Post a Comment